Aktualności

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie » O nas » Statut Stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia Muzeum dla Ełku


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk.
§ 3
Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych.
§ 4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 5
Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie innych państw,
z poszanowaniem ich praw.
§ 6
Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych o podobnych celach działania.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków.

§ 8
Stowarzyszenie do prowadzenia swojej działalności może zatrudniać pracowników.
§ 9
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową w formie odpłatnej
i nieodpłatnej. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej zostanie określony przez Zarząd na pierwszym po rejestracji Stowarzyszenia posiedzeniu.
ROZDZIAŁ II. CELE I FORMY ICH REALIZACJI.
§ 10
Cele działania Stowarzyszenia:
1. Wsparcie utworzenia placówki kulturalno-edukacyjno-historycznej Muzeum Historyczne z siedzibą w Ełku.
2. Wspieranie Muzeum w rozwoju i realizacji celów statutowych po jego utworzeniu.
3. Pomoc w nabywaniu eksponatów dla Muzeum.
4. Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej, edytorskiej, informacyjnej i edukacyjnej.
5. Działanie na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego Ełku i regionu.
6. Pielęgnacja i popularyzacja historii, tradycji i dorobku regionu.
7. Wspieranie projektów edukacyjnych adresowanych do społeczności lokalnej,
w szczególności do ełckiej młodzieży szkolnej.
8. Popularyzacja i kształtowanie wiedzy fachowej z zakresu humanistyki wśród swoich członków i w środowisku lokalnym.
9. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między ludźmi, społecznościami i narodami.
10. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
11. Podejmowanie działań na rzecz dialogu i współpracy pomiędzy narodami,
w szczególności pomiędzy Polakami, Niemcami, Rosjanami, Litwinami, Białorusinami i Ukraińcami.
12. Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej, w tym we współdziałaniu
z krajami członkowskimi i kandydującymi do Unii Europejskiej.
§ 11
Formy realizacji celów:
1. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zainteresowanymi celami stowarzyszenia.
2. Inspirowanie działalności naukowej i kulturalnej.
3. Organizowanie wystaw, spotkań edukacyjnych i odczytów, imprez i konkursów, warsztatów.
4. Popularyzację celów działalności Stowarzyszenia poprzez współpracę z mediami
i prowadzenie strony internetowej.
5. Reprezentowanie osiągnięć Stowarzyszenia i jego członków.
6. Promocję i organizację wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
7. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wydatnie finansowo, organizacyjnie lub w inny sposób wspomaga Stowarzyszenie. Przyjęcie
w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członek zwyczajny posiada następujące prawa:
a) czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b) bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
c) prawo zgłaszania propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) prawo udziału w działalności Stowarzyszenia,
e) prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek zwyczajny posiada następujące obowiązki:
a) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia i popierania jego działalności,
c) regularnego opłacania składki członkowskiej,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, jak również uczestniczenia w Walnym Zebraniu
oraz w pracach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członek wspierający nie może być członkiem organów wybieralnych Stowarzyszenia,
ani nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
3. Członek wspierający ma obowiązek współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia, kreowania i wspierania jego działalności.
4. Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu, osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
5. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach, jak również uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz w pracach Zarządu z głosem doradczym.
6. Członek honorowy nie może być członkiem organów wybieralnych Stowarzyszenia,
ani nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków.
7. Członek honorowy ma obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
b) pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
d) śmierci członka.

2. Członkostwa można być pozbawionym wskutek:
a) działań na szkodę Stowarzyszenia,
b) działania wbrew uchwałom władz Stowarzyszenia,
c) łamania Statutu,
d) naruszenia zasad współżycia społecznego i międzyludzkiego,
e) niepłacenia składek przez członków zwyczajnych przez okres 12 miesięcy,
f) nie wywiązywania się z deklarowanej pomocy członków wspierających.

3. Decyzje w sprawie ustania lub pozbawienia członkostwa zwyczajnego
lub wspierającego podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.

4. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ IV . WŁADZE STOWARZYSZENIA.
§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
3. Walne Zebranie Członków może mieć status Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego.
4. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenie trwa 4 lata.

§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) podejmowanie uchwał dotyczących bieżącej oraz przyszłej działalności Stowarzyszenia,
b) zatwierdzanie corocznego budżetu Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi,
d) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Walne Zebranie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) nadawanie godności członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,
j) zmiana statutu Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) ustanawianie odznak, medali i tytułów honorowych oraz ich przyznawanie wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom i instytucjom zasłużonym dla celów obranych przez nie lub dla samego Stowarzyszenia,
m) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§ 18
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
w roku.
§ 19
Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków winno być rozesłane przez Zarząd na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mail) na adresy podane Zarządowi przez członków, nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem Zebrania.
§ 20
Członek Stowarzyszenia ma prawo zgłosić na piśmie uwagi i propozycje do porządku obrad w terminie nie późniejszym niż na trzy dni przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków.

§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 22
W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z inicjatywy członków Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia.

§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd nie później niż w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

§ 24
Członek Stowarzyszenia zostaje powiadomiony o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków nie później niż 7 przed terminem, z proponowanym porządkiem obrad.

§ 25
O ile Zarząd powiadomił członków prawidłowo, Walne Zebranie może się odbyć:
a) w przypadku obecności 1/3 liczby członków zwyczajnych,
b) w drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia bez względu na liczbę członków obecnych pod warunkiem umieszczenia
o tym informacji w zaproszeniu na Walne Zebranie.

§ 26
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych,
za wyjątkiem zmian w Statucie i rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Głosowanie uchwał na Walnym Zebraniu jest jawne.

§ 27
1. Zarząd składa się z 3 osób - prezesa, sekretarza i skarbnika, przy czym członkowie Zarządu:
a) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnych Zebrań w trybie zwykłym i nadzwyczajnym,
d) uchwalanie regulaminu Zarządu,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
g) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw stowarzyszenia,
h) przyjmowanie członków wspierających,
i) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego,
j) przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
3. Prace Zarządu mogą być prowadzone na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w sposób określony w Regulaminie Pracy Zarządu przyjętym na pierwszym po rejestracji Stowarzyszenia posiedzeniu Zarządu. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy pełnym składzie osobowym.
4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch upoważnionych członków Zarządu.
5. W innych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje członek Zarządu.
6. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, sekretarza oraz członka.
3. Komisja Rewizyjna, jako kolegialny organ nadzoru jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy pełnym składzie osobowym.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.


ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, donacji,
c) dotacji, grantów i subwencji,
d) ofiarności publicznej,
e) spadków i zapisów,
f) dochodów z majątku stowarzyszenia,
g) zbiórek publicznych,
h) odsetek i dochodów z kapitału,
i) wpływów działalności statutowej.
2. Stowarzyszenie prowadzi sprawy finansowe na podstawie przepisów prawa.
3. Stowarzyszenie przeznacza cały swój dochód na realizację celów statutowych.
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 30
1. Zmiany w Statucie może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Walne Zebranie, rozwiązując Stowarzyszenie, powoła likwidatora oraz zadecyduje
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują stosowne przepisy prawa.

Komitet Założycielski:
1. Kazimierz Bogusz __________________________________________________
2. Jakub Rudnicki __________________________________________________
3. Aneta Werla __________________________________________________

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook